I'm sharing "Multitarget Therapy for Induction Treatment of Lupus Nephritis: A Randomized, Controlled Trial."

I thought you would be interested in this article.

Annals of Internal Medicine 2014 Nov 11;

Multitarget Therapy for Induction Treatment of Lupus Nephritis: A Randomized, Controlled Trial.
Zhihong Liu, Haitao Zhang, Zhangsuo Liu, Changying Xing, Ping Fu, Zhaohui Ni, Jianghua Chen, Hongli Lin, Fuyou Liu, Yongcheng He, Yani He, Lining Miao, Nan Chen, Ying Li, Yong Gu, Wei Shi, Weixin Hu, Zhengzhao Liu, Hao Bao, Caihong Zeng, Minlin Zhou

PMID: 25383558

Sent using journal reader: Read by QxMDAlberto Reino Buelvas